Bizantium

Een bv oprichten in 5 stappen

Inhoudstafel

Om een besloten vennootschap op te richten heb je 3 zaken nodig: de nodige juridische en financiële documenten, een professionele bankrekening, en een (al dan niet digitale) afspraak bij een notaris. Na de oprichting volgen er nog een aantal administratieve verplichtingen vooraleer je echt aan de slag kan als zelfstandige.

Voorbereiding: ondernemingsvorm kiezen

Een besloten vennootschap oprichten is natuurlijk niet je enige optie. Het merendeel van de starters kiest voor deze vennootschapsvorm omwille van de beperkte aansprakelijkheid, grote statutaire vrijheid en het feit dat er sinds het nieuwe vennootschapsrecht geen minimum startkapitaal meer bestaat.

Een meer algemene uitleg over een vennootschap oprichten lees je hier.

Start je liever met een éénmanszaak? Check hier hoe dat in zijn werk gaat. Let op: je richt eenvoudig op met een onderhandse akte, maar je kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van je onderneming!

Nog geen ondernemingsvorm gekozen? Gebruik dan onze simulator om te bepalen welke fiscaal gezien het beste bij jouw situatie aansluit.

Stap 1: stel een financieel plan op

Hoewel er geen minimum startkapitaal meer nodig is om een besloten vennootschap op te richten, zijn er wel een aantal andere wettelijke vereisten, zoals een financieel plan opstellen. Dit financieel plan geeft een inschatting weer van je verwachte omzet en kostenstructuur in de 2 jaren na oprichting.

Het moet daarnaast ook een geprojecteerde balans, een beschrijving van de hypotheses voor de schatting van omzet en rentabiliteit en de gegevens van je financieel adviseur bevatten (als je er een hebt). Het vereiste bedrag aan startkapitaal is dan ook een resultaat van je financieel plan. Er is geen minimum startkapitaal meer, maar om de beperkte aansprakelijkheid te waarborgen moet er voldoende aanvangsvermogen voorzien worden.

Gaat je onderneming failliet, en blijkt uit het financieel plan dat het aanvangsvermogen duidelijk ontoereikend was? Dan kan je alsnog persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Brainstorm financieel plan

Stap 2: open een professionele bankrekening

Blijkt uit je financieel plan dat je €1.000 als startkapitaal moet voorzien? Dan moet dat bedrag geblokkeerd worden op een professionele bankrekening, waarvan het IBAN ook in je oprichtingsakte vermeld zal worden.

Je vraagt na de storting een bankcertificaat aan bij je bank. Dit attest bevestigt dat het startkapitaal geblokkeerd werd, en moet je aan de notaris bezorgen.

Stap 3: stel de statuten op

De statuten zijn bepalingen in de oprichtingsakte van de vennootschap over:

  • de identiteit van de oprichters;

  • naam en doel van de vennootschap;

  • regeling van de algemene vergaderingen;

  • andere regels die in de vennootschap zullen gelden.

Zullen er bij de oprichting aandeelhouders toetreden? Dan neem je de voorwaarden hiervoor op in de statuten, ze zijn dan wettelijk vastgelegd. Je moet dan bijvoorbeeld ook een aandelenregister aanleggen.

Na oprichting kunnen de statuten nog gewijzigd worden, maar je zal hiervoor opnieuw bij de notaris langs moeten om een authentieke akte te laten verlijden.

Stap 4: procedure bij de notaris

Een bv oprichten is niet mogelijk zonder notaris. Hij moet de oprichtingsakte openbaar maken en daarmee de vennootschap bekendmaken in het belgisch staatsblad.

Voor een besloten vennootschap heeft hij tenminste het ondertekend financieel plan, de ondertekende ontwerpakte en het bankattest nodig.

Indien gewenst kan de procedure bij de notaris volledig digitaal verlopen, met behulp van een volmacht. Je geeft een medewerker van de notaris daarmee het recht om de oprichtingsakte in jouw naam te ondertekenen.

Ondertekening ontwerpakte notaris

Stap 5: administratie na oprichting

Nadat je oprichtingsakte neer is gelegd, moeten er nog een aantal administratieve verplichtingen vervuld worden.

Ondernemingsnummer en btw nummer activeren

Je hebt een ondernemingsnummer nodig om je onderneming te identificeren bij andere autoriteiten en overheidsinstanties. Dit nummer ontvang je na het neerleggen van de oprichtingsakte.

Na de inschrijving van je ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten we hetzelfde nummer als btw nummer activeren. Je btw nummer bestaat dus uit dezelfde 10 cijfers als je ondernemingsnummer, maarwordt voorafgegaan door de letters ‘BE’. De twee lijken hard op mekaar, maar zijn niet hetzelfde. 

Opzet UBO-register

De uiteindelijke begunstigde(n) van de besloten vennootschap moeten opgenomen worden in het UBO-register. De term ubo staat voor Ultimate Beneficial Owners. Deze regeling werd sinds eind 2017 in het leven geroepen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

De UBO’s die opgenomen moeten worden in het register zijn alle natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks eigenaar zijn of onrechtstreeks een toereikend percentage (25%) van de stemrechten of van aandelen in de vennootschap houdt/houden. Doorgaans gaat het dus over de aandeelhouders die voor meer dan 25% aandeelhouder zijn.

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Tot slot moet je je nog aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, want als zelfstandige sta je zelf in voor het betalen van je sociale bijdragen. Het bedrag aan sociale bijdragen dat je betaalt wordt berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen.

Bij starters wordt er een raming gemaakt op basis van je verwachte inkomsten. 1 à 2 jaar later, wanneer het sociaal verzekeringsfonds je precieze inkomen doorkrijgt van de belastingen, herberekenen ze het definitieve bedrag. Dan ontvang je een zogenaamde regularisatie: je past het verschil bij tussen je voorlopige en definitieve bijdrage of – beter nog – je krijgt dit verschil terug.

Start online je bv op

Zoals je ziet, zijn er een aantal stappen te ondernemen wanneer je een besloten vennootschap wil oprichten. Toch is een bv oprichten sneller geregeld dan je denkt – zeker met de hulp van een platform als Bizantium.

Onze tool verzamelt alle nodige informatie op een intuïtieve manier, die gericht is op startende ondernemers die mogelijks nog niet al het vakjargon kennen.

Een vennootschap oprichten met Bizantium werkt als volgt.

Voorbeeldscherm Bizantium

Data verzamelen

Zoals je hierboven al gelezen hebt, begint een vennootschap oprichten met de keuze van je ondernemingsvorm. Bizantium maakt op basis van jouw input in een korte vragenlijst een fiscale simulatie tussen de verschillende vennootschapsvormen.

Keuze voor een besloten vennootschap gemaakt? Dan vul je nadien onze oprichtingsflow in. Deze gaat veel dieper in detail: welke omzetstromen heb je, hoe ziet je kostenstructuur eruit, hoe wil je de aandelen regelen, welke eigen inbreng doe je, … Op basis van al die info genereren we een sterk financieel plan dat volledig voldoet aan alle wettelijke en notariële eisen.

We geven je tijdens de oprichtingsflow ook de mogelijkheid om je professionele bankrekening te openen via onze partner – zo kan het bankattest zo snel mogelijk doorgestuurd worden en kan de notaris je bv oprichten.

Documenten genereren

Bizantium stelt je digitale volmacht, financieel plan en samenstellingsopdracht op en speelt de nodige informatie door naar de notaris zodat hij snel een ontwerpakte kan maken. Je beheert en ondertekent al deze documenten digitaal in het platform.

De eigenlijke oprichting

We sturen het volledige dossier naar de notaris, en coördineren met hem de oprichting van je besloten vennootschap. Dankzij de digitale volmacht die je ondertekend hebt moet je zelfs niet fysiek langsgaan bij de notaris.

Administratie

Tot slot voorzien we nog alle administratieve stappen die je hierboven ook leest. Het resultaat is een correct opgerichte vennootschap, waarmee je direct aan de slag kan. 

Starterscommunity

Na je oprichting krijg je gratis toegang tot onze starterscommunity. Hier kan je met like-minded ondernemers sparren, het aanbod van onze partners bekijken (denk aan een leasingwagen, verzekeringen, maaltijdcheques, …) en je inschrijven voor relevante webinars.

Klaar voor de start?

Jouw onderneming, digitaal opgericht.

Één contactpunt voor de oprichting

Vermijd heen-en-weer gesprekken met meerdere partijen. Wij regelen alles op de achtergrond.

Handige simulatietools

Benieuwd naar wat de ideale ondernemingsvorm is voor jouw zelfstandige activiteit? Doe de simulatie!

Inhoudstafel

nl_BENL